Faýllaryňyzy şu ýere taşlaň


Dili üýtgediň


Hyzmat şertleri

Ugrat hyzmatyny ulanmak bilen, ulanyjy şertnamasyna baglydygyňyzy okandygyňyzy, düşünendigiňizi we razydygyňyzy tassyklaýarsyňyz. Dolandyryş, öz islegi boýunça şertnamany islendik wagt öňünden ýa-da soňraky habar bermezden üýtgetmek ýa-da doldurmak hukugyny özünde saklaýar. Administrasiýa bu sahypada düzgünlere üýtgetmeler girizer. Şeýle üýtgeşmelerden soň Hyzmatdan dowamly peýdalanmagyňyz, şeýle üýtgeşmeleri we goşmaçalary kabul etmegiňizi düzýär. Ylalaşygyň häzirki wersiýasy bilen tanyşmak üçin bu sahypany yzygiderli gözden geçirmek siziň jogapkärçiligiňizdir.
Bir sebäbe görä, ulanyjy şertnamasynyň bir ýa-da birnäçe düzgüni nädogry ýa-da ýerine ýetirilmeýän bolsa, bu galan düzgünleriň dogrulygyna ýa-da ulanylmagyna täsir etmeýär.
Dolandyryş, öz islegi boýunça çap edilen maglumatlary üýtgetmek ýa-da ýok etmek, haýsydyr bir sebäp bilen ýa-da düşündiriş bermezden, haýsydyr bir sebäp bolmazdan ýa-da öňünden duýdurmazdan hyzmatyňyza girmegi togtatmak, çäklendirmek ýa-da ýatyrmak hukugyny özünde saklaýar. şeýle hereket bilen size ýetirilip bilinjek zyýan.
Gadagan Ugrat hyzmatynda ýerleşdirmek: Turkmenistanyn kanunçylygyna ters gelýän materiallar; administrasiýa tarapyndan aç-açan rugsat alynmas wideo; haýsydyr bir görnüşde ammar; faýllaryň şifrlenen sanawy bilen arhiw; Beýleki ulanyjylary ýa-da üçünji taraplary haýbat atýan, kemsidýän , gödek, biabraý, galp, şahsy ýa-da jemgyýetçilik bähbitlerini bozýan, jyns, dini, etnik ýigrenji ýa-da duşmançylygy öňe sürýän maglumatlar; asyl eýeler tarapyndan göçürmek gadagan edilen intellektual eýeçilik obýektleri; wiruslary ýa-da zyýanly programma üpjünçiligini öz içine alýan ýa-da saklap bilýän faýllar; Dolandyryşyň şahsy pikirine görä islenmeýän maglumatlar.
Spam poçta sanawlarynda DropFiles.ru serwerindäki faýllara baglanyşyklary çap etmek; Hyzmaty kadaly işlemegine päsgel berip biljek islendik görnüşde ulanyň;
Maglumat ýygnamak ýa-da Hyzmat bilen aragatnaşyk saklamak üçin awtomatlaşdyrylan programmalary ulanyň. Hyzmatlary mahabat paýlamak ýa-da bannerleri görkezmek ýaly täjirçilik maksatly ulanyň.
Maglumat hukuklary
Maglumat awtorlyk hukugynyň eýesiniň deslapky rugsady bolmazdan ulanylyp bilinmez, awtorlyk hukugynyň eýesi materialyň islendik adamyň erkin ulanylmagyna aç-açan razylyk bermese;
Ugrat-da maglumat ýerleşdirmek bilen, beýleki ulanyjylara awtorlyk hukugynyň eýesiniň kanuny taýdan goralýan bähbitlerine sebäp bolup biljek ýa-da zyýan berip biljek ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, ony ulanmaga aýratyn hukuk berýärsiňiz. Ugrat-da ýerleşdirilen maglumatlaryň awtorlyk bellikleriniň ýa-da beýleki awtorlyk bellikleriniň saklanmagy, maglumatlaryň üýtgemezligi şertinde ulanylmagyna rugsat berilýär;
Awtorlyk hukugynyň eýesiniň şeýle hereketlere aç-açan razyçylygy bolmazdan, Ugrat-da aýratyn hukuk obýektlerini çap etmäge hukugyňyz ýok;
Maglumatlaryňyzy Ugrat-a ýerleşdirmek bilen, göçürmek, köpçülige görkezmek, köpeltmek, gaýtadan işlemek, terjime etmek we paýlamak arkaly administrasiýa mugt peýdalanmak hukugyny awtomatiki berýärsiňiz.

Biz hakda

Habarlaşmak

Faýllary goşmak bilen başlalyň

  saýlanan faýllar

  saýlandy

  galan
  Yüklemäni parol bilen goraň

  Verify your email

  Munuň hakykatdanam sizdigini bilmelidiris, şonuň üçin tassyklama koduny iberdik

  Üstünlik!

  Faýlyňyz ýüklendi, gysga wagtda e-poçta garaşyp bilersiňiz.