Programmirleme kurslary
Gyzgyn habarlar

9 sagat ozal

Sport — ýaşlaryň endigi

1 hepde ozal
Köpçülikleýin bedenterbiýe hereketiniň we ýokary netijeli sportuň ösdürilmegi ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Munuň şeýledigine ýaňy-ýakynda türgenlerimiziň halkara ýaryşlaryndan uly üstünlikler bilen Watanymyza dolanmaklary hem doly şaýatlyk edýär. Türgenlerimiz Awstriýanyň Oberwart şäherinde dzýudo boýunça geçirilen Ýewropanyň açyk çempionatynda, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Berlin şäherinde karate-do boýunça geçirilen halkara ýaryşda, Çehiýa Respublikasynyň Pardubise şäherinde Şotokan karate boýunça geçirilen dünýä çempionatynda hem-de Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde geçirilen «Sambony esaslandyryjylaryň kubogy» ugrundaky halkara ýaryşda üstünlikli çykyş edip, dürli medallaryň birnäçesini gazandylar. Döwlet Baştutanymyz ykbalyny sporta baglan ýaş türgenlerimiziň Garaşsyz Watanymyzyň at-abraýyny ýokarlandyrýandyklaryny belläp, 2024-nji ...
Makalany doly oka