Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýaşlar syýasaty bölümi ýaşlaryň hukuklaryny goramak boýunça kanunçylyk namalarynyň taslamalaryny taýýarlamaga gatnaşýar -
TurkmenportalTurkmenportal
89
Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýaşlar syýasaty bölümi ýaşlaryň hukuklaryny goramak boýunça kanunçylyk namalarynyň taslamalaryny taýýarlamaga gatnaşýar -
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda çykaran «Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň meseleleri hakynda» Kararyna laýyklykda döredilen ministrligiň ýaşlar syýasaty bölümi öz işlerini ýaşlary goramaga...
Meşhur habarlar
Türkmenistan