«Ýunaýted» 10 oýunda ilkinji gezek utuldy
TurkmenSportTurkmenSport
8
«Ýunaýted» 10 oýunda ilkinji gezek utuldy
«Mançester Ýunaýted» 10 oýunda ilkinji gezek utuldy.Erik ten Hagyň topary Premýer-liganyň 15-nji tapgyrynda «Aston Willadan» (1:3) asgyn geldi.Ondan öň «Mançester Ýunaýted» ähli ýaryşlarda 9 oýunda utulmandy — 7 ýeňiş we 2 deňlik.«Mançester Ýunaýted» 23 utuk bilen Premýer-liganyň ýaryş jedwelinde 5-nji ýerde durýar.  Bu duşuşykda Ronaldonyň kapitanlyk daňysynda çykyş edendigini ýatladýarys. 
Meşhur habarlar
Tehnologiýalar
 • Äpet batareýaly elektromobil tanyşdyryldy
  Äpet batareýaly elektromobil tanyşdyryldy
  Salam NewsSalam News
  «Ford» kompaniýasy ajaýyp «Edge L» elektrokrossowerini tanyşdyrdy. Onda äpet batareýa we kuwwatly benzin motory ornaşdyrylypdyr. Bu artykmaçlyk ulaga bir zarýadda we doly ýangyçda 1188 km ýol geçmäge mümkinçilik berýär. Müşderilere ulagyň 5 we 7 orunlyk görnüşleri hödürlenýär.
  3
 • «Toshiba» kompaniýasy satylýar
  «Toshiba» kompaniýasy satylýar
  Salam NewsSalam News
  1875-nji ýylda esaslandyrylan we 1939-njy ýylda «Toshiba» adyna eýe bolan Ýaponiýanyň iň meşhur elektronika öndüriji kompaniýasy satuwa çykaryldy.
  1
 • Awtoulag öndüriji «Rolls-Royce» kompaniýasy Aýda ýadro reaktoryny gurmagy meýilleşdirýär
  Awtoulag öndüriji «Rolls-Royce» kompaniýasy Aýda ýadro reaktoryny gurmagy meýilleşdirýär
  Ahal infoAhal info
  NASA-nyň Artemis taslamasy bilen adamlar 2025-nji ýylda Aýa gonarlar. Şeýle-de bolsa, kosmonawtlar üçin bu ýerde hemişelik bolmak üçin şert döretmek üçin durnukly energiýa çeşmesi zerur bolup durýar. Mars we Aý üçin kosmos gözleglerini tizleşdiren ABŞ, birnäçe wagt bäri kosmos gurşawyndaky adamlaryň energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrjak täze taslamanyň üstünde işleýär. Bu taslama bilen baglanyşykly Iňlis kosmos gullugy Aýda guruljak reaktorlar üçin kaşaň awtoulag öndüriji kompaniýa bolan «Rolls-Royce» bilen ylalaşyk baglaşdy. «Rolls-Royce» tarapyndan işlenip düzüljek ýörite döredilen ýadro reaktorlary Aýyň üstünde we astynda şeýle-de Ýer bilen Aýyň arasynda syýahat etjek kosmos gämilerini energiýa bilen üpjün edip biler. ABŞ we Angliýanyň Marsda we Aýda reaktorlar gurmak taslamasy iki tapgyrdan ybarat bolar. Birinji etapda reaktoryň dizaýny dörediler we ikinji tapgyra başlanar. Bu etapda synag reaktory işlenip taýýarlanylar we reaktoryň uçuş-gonuş ulgamlary 2026-njy ýyla çenli taýýar bolar.    Rahym RAHMANGELDIÝEW, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.
  13
 • Sanly ulgamy ösdürmek – täze eýýamyň aýdyň ýolunda
  Sanly ulgamy ösdürmek – täze eýýamyň aýdyň ýolunda
  Ahal infoAhal info
  Mälim bolşy ýaly, häzirki innowasiýalaryň ösen eýýamynda sanlylaşdyrma hadysasy dünýä ösüşiniň möhüm şertleriniň biri hasaplanýar. Häzirki wagtda sanly bilim ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna, şol sanda adamlaryň gündelik durmuşyna, hünär işine barha işjeň ornaşýar. Şoňa görä-de, hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan beýik özgertmeleri üstünlikli dowam etdirmek bilen, pudaklaryň netijeliligini ýokarlandyrmakda sanly ulgamyň, maglumat tehnologiýalarynyň aýratyn ähmiýete eýedigini yzygiderli nygtaýar. Ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde ýaşlara maglumat ulgamlary we tehnologiýalary ýaly ugurlar boýunça döwrebap bilim berilýär. Nusgawy bilimiň hem-de geljegiň IT-tehnologiýalarynyň däplerini ulanyp, ýurdumyzyň ykdysady, bilim, senagat kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin zerur bolan ugurlar öňe sürülýär. Kompýuter ylymlary we maglumat tehnologiýalary, kibernetika, maglumat inženeriýasy boýunça ýokary hünärli inženerler, robot tehnikleri, elektronika boýunça hünärmenler taýýarlanylýar. Bu ulgamda halkara gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek baradaky başlangyçlar sanlylaşdyrmagyň hilini ýokarlandyrmakda möhüm orun eýeleýär. Munuň özi dürli ýurtlaryň we halklaryň bilim hem-de ylym ulgamlarynyň arasyndaky baglanyşdyryjy halka bolmak bilen, köptaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki döwürde we geljegine ygtybarly ynsanperwerlik köprüsi bolup hyzmat edýär. Kämil bilimiň, akylly tehnologiýalaryň, intellektual we döredijilik serişdeleriniň işjeň dolanyşygynyň täze eýýamy häzirki döwrüň aýdyň nusgasy. Häzirki wagtda pudaklarda öňdebaryjy tehnologiýalary we innowasiýalary işjeň ornaşdyrmaga gönükdirilen giň möçberli maksatnamalaýyn özgertmeler durmuşa geçirilýär. Iň täze bilim usullaryny we maglumat tehnologiýalaryny özleşdirýän mugallymlaryň hem hünäri ýokarlandyrylýar, ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtlaryň okuw mekdepleriniň arasynda halkara gatnaşyklary ösdürilýär. Ýurdumyz bu ugurda BMG, Ýewropa Bileleşigi bilen gatnaşyklaryny hem ösdürýär. Şunuň bilen birlikde, häzirki wagtda ýaş nesillere daşary ýurt dillerini öwretmek üçin giň şertler döredilýär. Bu bolsa ýaşlara täze enjamlardan, maglumat tehnologiýalaryndan ezberlik bilen baş çykarmaga ýardam edýär. Ýurdumyzyň häzirki zaman ylmynyň işjeň ösdürilmegi ýurdumyzy innowasion tehnologiýalary işläp taýýarlaýjy döwletleriň hataryna çykarmak bilen çäklenmän, eýsem, durmuş-ykdysady ösüş babatda uly ähmiýete eýe bolýar. Sanlylaşdyrmagy döwlet tarapyndan goldamagyň gerimi ýylsaýyn giňelýär, geljegi uly bolan tehnologik işläp taýýarlamalary maliýeleşdirmek üpjün edilýär. Şol işleriň netijeleri bolsa tejribede giňden ulanylýar. Pudaklaryň işine iň täze maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary giňden ornaşdyrylýar, şol sanda Internet hem-de elektron kitaphanalar arkaly dünýäniň maglumatlar binýadyna ýokary tizlikli elýeterlilik üpjün edilýär. Diýmek, ylmy-tehniki ösüşe saldamly goşant goşýan ýaş türkmen alymlarynyň we hünärmenleriniň täze neslini kemala getirmek üçin ähli şertler döreýär. Şeýle möhüm wakalar Arkadagly Serdarymyzyň döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşine kuwwatly itergi bermek, ýurdumyzy ösüşiň täze belent sepgitlerine çykarmak maksady bilen durmuşa geçirýän giň möçberli özgertmeleriň üstünlige beslenýändigine aýdyň şaýatlyk edýär.    Çaryguly JAMMAÝEW, Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.
  26
 • 2023-nji ýylyň fewral aýy boýunça iň gowy 10 smartfon
  2023-nji ýylyň fewral aýy boýunça iň gowy 10 smartfon
  Ahal infoAhal info
  «AnTuTu» dünýä bazarynda satylan iň ýörgünli «Android» smartfonlarynyň fewral aýy boýunça sanawyny neşir etdi. Olaryň arasynda «Snapdragon 8 Gen 2» has köp agdyklyk edip başlaýar. «AnTuTu» - «Benchmark V9» maglumatlaryna esaslanýan bahalar esasynda sanawy taýýarlady. Sanawdaky modellerde azyndan 1000 dogry baha bolup, ol ortaça görkezilýär. Maglumatlar 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan 28-nji fewraly aralygynda ýygnaldy. Birinji ýerde «Red Magic 8 Pro +» bar. «AnTuTu»-nyň belleýşi ýaly, onuň ortaça baly 1,3 million boldy. «Vivo X90 Pro +» ikinji, «iQOO 11» üçünji ýeri eýeledi. Iň gowy on smartfonyň diňe ýedisi «Snapdragon 8 Gen 2» prosessor bilen enjamlaşdyrylan bolmagy bellärlikli ýagdaýdyr.  2023-nji ýylyň iň gowy smartfonlarynyň sanawy:  1) Red Magic 8 Pro+  Snapdragon 8 Gen 2; 16GB + 512GB;  2) Vivo X90 Pro+  Snapdragon 8 Gen 2; 12GB + 512GB;  3) iQOO 11  Snapdragon 8 Gen 2; 16GB + 256GB;  4) Galaxy S23 Ultra  Snapdragon 8 Gen 2 3.36GHz 12GB + 1024GB;  5) Galaxy S23+  Snapdragon 8 Gen 2 3.36GHz 8GB + 512GB;  6) Galaxy S23  Snapdragon 8 Gen 2 3.36GHz 8GB + 256GB;  7) OnePlus 11  Snapdragon 8 Gen 2 16GB + 256GB;  8) ROG Phone 6D  Dimensity 9000+   12GB + 256GB;  9) Mi 12T Pro  Snapdragon 8+  Gen 1   8GB + 256GB;   10) Redmi K50 Ultra  Snapdragon 8+  Gen 1  8GB + 256GB.   Şerzat BABAJANOW, Türkmen oba hojalyk institutynyň 2-nji ýyl talyby.
  50