Wideoçeperçilik sungatynyň sergisi uly gyzyklanma döredýär
Salam NewsSalam News
6
Wideoçeperçilik sungatynyň sergisi uly gyzyklanma döredýär
25-nji oktýabrda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde wideoçeperçilik sungatynyň sergisi geçirildi.
Meşhur habarlar
Beýlekiler
 • В Туркменском государственном архитектурно-строительном институте откроют факультет гражданской обороны
  В Туркменском государственном архитектурно-строительном институте откроют факультет гражданской обороны
  Ahal infoAhal info
  В связи со строительством и сдачей в эксплуатацию комплекса крупных современных объектов и зданий социального и промышленного назначения в контексте систематического развития сфер архитектуры, промышлен­ности и дорожного строительства страны и в целях повышения устойчивости зданий к воздействию природных катаклизмов и при чрезвычайных ситуациях, предотвращения возникновения в них подобных ситуаций, а также подготовки военных специалистов с высшим образованием в области гражданской обороны Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, предписав: – открыть в Туркменском государственном архитектурно-строи­тельном институте факультет гражданской обороны, кафедры гражданской обороны в строительных работах, безопасность химической промышленности в пределах установленного штатного расписания Министерства обороны; – Министерству обороны совместно с Министерством образования подготовить и в установленном порядке утвердить Положение о вышеупомянутом факультете. Согласно документу, приём студентов на факультет гражданской обороны Туркменского государственного архитектурно-строительного института предписано начать с 2023-2024 учебного года. Документом также предписано Министерству образования и Министерству обороны совместно с Министерством адалат в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Минист­ров предложения о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из данного Постановления.   TDH.
  2
 • Aşgabat şäheriniň häkimligi Parahat-7 ýaşaýyş toplumynda gurluşyk işleri boýunça goşmaça ylalaşyklary baglaşar
  Aşgabat şäheriniň häkimligi Parahat-7 ýaşaýyş toplumynda gurluşyk işleri boýunça goşmaça ylalaşyklary baglaşar
  Ahal infoAhal info
  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Aşgabat şäheriniň binagärlik-şähergurluşyk keşbini has-da gözelleşdirmek, ilatymyz üçin has oňaýly ýaşaýyş we dynç alyş şertlerini döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Aşgabat şäheriniň häkimligine Aşgabat şäherinde döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny we seýilgähi gurmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 11-nji aprelinde çykaran 1203-nji Kararyna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň «Parahat — 7» ýaşaýyş toplumynda inženerçilik ulgamlary we ýollary bilen bilelikde 9 gatly, 23 sany döwrebap ýaşaýyş jaýynyň we seýilgähiň taslamalaryny düzmek hem-de olary ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak barada baglaşan şertnamalaryna goşmaça ylalaşyklary baglaşmaga ygtyýar berildi.   TDH.
  0
 • Хякимлик города Ашхабад заключит дополнительные соглашения по строительным работам в жилом массиве Парахат-7
  Хякимлик города Ашхабад заключит дополнительные соглашения по строительным работам в жилом массиве Парахат-7
  Ahal infoAhal info
  В целях дальнейшего приумножения красоты архитектурно-градостроительного облика Ашхабада, создания оптимальных условий для проживания и отдыха населения в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства Президент Туркменистана подписал Постановление, разрешив хякимлику города Ашхабад заключить соответствующие дополнительные соглашения к контрактам на проектирование и строительство с благоустройством прилегающей территории 23 девятиэтажных современных домов и парка в столичном жилом массиве Парахат-7 вместе с инженерными коммуникациями и дорогами, заключённым в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана № 1203 «О строи­тельстве современных жилых домов и парка в городе Ашхабад» от 11 апреля 2019 года.    TDH.
  0
 • Näme üçin käbir jandarlar uzak ýaşaýarlar?
  Näme üçin käbir jandarlar uzak ýaşaýarlar?
  Ahal infoAhal info
  Janly dünýäde durmuş fiziologiki, biologiki, himiki reaksiýalar bilen dowam edýär. Her bir jandaryň diri galmagy üçin, içindäki himiki maddalar hemişe geçmeli ýa-da çalşylmalydyr. Bu üýtgeşmeleriň tizligi ýa-da metabolizm, haýwanyň näderejede işjeň bolup biljekdigi, näçe iýmitlenmelidigi, näçe uky gerekdigi we näçe wagt ýaşajakdygy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Metabolik tizlik haýwanyň ululygyna baglydyr. Mysal üçin, piliň göwrüminiň 1 kub santimetrine takmynan 0,03 inedördül santimetr. Çalt metabolizmi bolan haýwanlar has işjeňdir, köp energiýa we hemişe täze iýmitlere mätäç. Şol bir wagtyň özünde, has köp uky gerek. Kiçijik gemrijiler günde 20 sagada çenli uklaýan bolsa, piller bary-ýogy 3-5 sagat uklaýarlar. Haýal metabolizmi bolan oňurgaly haýwanlar, ýagny iri haýwanlar çalt metabolizmi bolan haýwanlardan has uzak ýaşaýarlar, bu belli bir düzgün. Oňurgaly haýwanlaryň arasynda iň uzak ömür süren rekord görkezijiler kitler, piller we Galapagos pyşdyllarydyr. Belli bir döwürde, täze, has uýgunlaşan nesil üçin ýaşaýyş ýerini boşatmak üçin islendik adam ölmeli. Ýöne muny muny köpeliş tizligine laýyklykda belli bir pursatda etmeli. Çalt alyş-çalyş edýän haýwanlarda, beýlekiler bilen deňeşdirilende, durmuş çalt ýaly geçýär - has işjeň ýaşaýar, köp sanly nesli gysga wagtyň içinde galdyrýar. Şonuň üçin olar öz wezipelerini çalt ýerine ýetirýärler we täze nesle çalt ýer berýärler. Pyşbagalar ýa-da beýleki iri haýwanlar ownuk haýwanlardan has az köpelýärler we az nesil öndürýärler. Olaryň durmuşy «haýallaşana» meňzeýär, şonuň üçin hünärmenler tarapyndan bu jandarlar hemme ýaşaýyş funksiýalaryny ýerine ýetirmek üçin has uzak ýaşamaly bolýarlar diýlen düşünje öňe sürülýär. Edil şonuň ýaly-da, sowuk ganly haýwanlarda ýyly ganly haýwanlar bilen deňeşdirilende durmuş haýallaýar. Sowuk ganly haýwanlar yzygiderli ýokary temperaturany we ýokary metabolik tizligi saklamak üçin iýmit serişdeleri ýitirmeýärler. Ýöne ortaça hasap bilen, sowuk ganly haýwanlaryň alyş-çalyş derejesi mydama ýyly ganly haýwanlara garanyňda pesdir, sebäbi klimat hemişe güneşli bolmaýar we olar sowukda uka gidýärler. Şonuň üçin sowuk ganly haýwanlaryň ömri ýyly ganlylaryňkydan has haýallaşýar. Mysal üçin, Galapagos adalarynyň ýaşaýjylary bolan pyşdyllar 177-250 ýyl ömür sürmäge ukyplydyr. Sebäbi olaryň metabolik tizligi tapawutlanýar. Adam üçin metabolik tizlik sekuntda ortaça 60 gezek, pyşbagada bolsa 15 deň. Bu pyşbaganyň duýgularyna görä, wagtyň adama garanyňda 4 esse çalt geçýändigini aňladýar.    Hallygözel ORAZBERDIÝEWA, Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.
  9
 • «Topraga sepen her bir tohumyňyz müň bolsun!»
  «Topraga sepen her bir tohumyňyz müň bolsun!»
  Ahal infoAhal info
  17-nji martda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde «Topraga sepen her bir tohumyňyz müň bolsun!» diýip Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda gowaça ekiş möwsümine girişmäge ak pata bermegi bilen şu gün Daşoguz welaýatynda gowaça ekişine badalga berildi. Il sylagly ýaşulularyň topraga tohum sepip başlap bermegi bilen kämil gowaça ekiji gurallar tirkelen kuwwatly traktorlar giň meýdanyň gyrasyndan girdiler.  Tohumyňyz müňlesin, edermen pagtaçylar!
  2
 • Bilimli ýaşlar buýsanjymyzdyr
  Bilimli ýaşlar buýsanjymyzdyr
  Ahal infoAhal info
  Bagtyýar zamanamyzda ýaşlaryň ylym-bilim öwrenip, hünärli bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzda ylmy ösdürmek, ýaşlaryň ylym-bilimden kemally bolmagyny üpjün etmek babatynda uly işler amala aşyrylýar. Mähriban Diýarymyzda gurulýan täze bilim edaralary, mekdepdir çagalar baglary döwrebap okuw gollanmalar, esbaplar bilen üpjünleşdirilýär. Ýaşlara bilim bermekde okatmagyň täze usullary, halkara tejribesi ornaşdyrylýar. Türkmenistanda sanly bilim ulgamynyň ösdürilmegi bilen, ýaş nesle berilýän bilimiň mazmuny baýlaşdy, hili ýokarlandy. Ylym, bi­lim, ter­bi­ýe bol­sa, döw­le­ti­mi­zi we jem­gy­ýe­ti­mi­zi hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­dür­mek­de esa­sy bin­ýat bo­lup hyz­mat ed­ýär. Bu ba­bat­da ile­ri tu­tul­ýan mö­hüm ug­ruň üs­tün­lik­li ama­la aşy­ryl­ma­gyn­da mu­gal­ly­myň us­sat­ly­gy­nyň äh­mi­ýe­ti ýo­ka­ry­dyr. Ýurdumyzyň bilim ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeler bizi juda begendirýär we döredijilikli zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Ýaş nesillerimizi ählitaraplaýyn üns-alada bilen gurşap, olaryň kämil şahsyýetler bolup kemala gelmegi ugrunda edýän taýsyz tagallalary üçin Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza ýürekden çykýan alkyşlarymyzy aýdýarys. Goý, ýaşlaryň ylymly-bilimli, hünärli adamlar bolup ýetişmekleri barada uly alada edýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolup, tutumly işleri elmydama rowaçlyklara beslensin!    Ejebaý BERDIÝEWA, Hydyr Derýaýew adyndaky  Mugallymçylyk mekdebiniň  mugallymy.
  2
 • «Ýylyň mugallymy — 2023» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi
  «Ýylyň mugallymy — 2023» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi
  Ahal infoAhal info
  Ak bugdaý etrabyndaky ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdepde Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan yglan edilen «Ýylyň mugallymy — 2023» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Bäsleşige etrap tapgyrlarynda ýeňiji bolan mugallymlar gatnaşdy. Bäsleşigiň çäginde bilim işgärleri tarapyndan taýýarlanan okuw-görkezme esbaplarynyň sergisi guraldy. Täsirli geçen bäsleşigiň netijesinde Ak bugdaý etrabyndaky 2-nji orta mekdebiň mugallymy Näzik Täçmyradowa ýeňiji bolup, döwlet derejesindäki jemleýji tapgyra gatnaşmaga hukuk gazandy.
  5
 • Kaşaň bina desgalarda Watan keşbin görýäris biz!
  Kaşaň bina desgalarda Watan keşbin görýäris biz!
  Ahal infoAhal info
  Berkarar döwrümiziň erkana säherleri, döwrebap obadyr-kentleri, görkana şäherleri eziz Watanymyzyň günsaýyn özgerýän döwrebap keşbidir. Häzirki wagtda diýarymyzyň ähli sebitlerinde täze etraplar, şäherlerdir şäherçeler döredilýär. Olaryň ählisi bolsa ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryny, dünýä ülňülerine laýyk gelýän mekdepleri we çagalar baglaryny, sport toplumlaryny, döwrebap saglygy goraýyş we medeniýet edaralaryny, durmuş maksatly beýleki desgalary öz içine alýar. Olarda ulag we inženerçilik desgalary, awtomobil ýollary, suw we gaz ulgamlary, elektrik geçirijiler, aragatnaşyk ulgamlary guruldy. Yzygiderli guralýan iri halkara sergilerde häzirki wagtda ýurdumyzyň gazananlary, şäherleriň hem-de sebitleriň ýaşaýyş durmuşyny has oňaýly ýagdaýda guramaga gönükdirip ulanylýan innowasion tehnologiýalary, türkmen ykdysadyýetiniň geljegi uly we tiz depginler bilen ösýän pudaklarynyň biri bolan gurluşyk-senagat toplumynyň kuwwaty bilen giň jemgyýetçiligi tanyşdyrylýar. Türkmenistanda öndürilýän häzirki zaman gurluşyk we bezeg serişdeleriniň giň görnüşleri gurluşyk pudagynyň döwrebaplaşdyrylmagy, gurluşyk serişdelerini öndürmek boýunça importyň ornuny tutýan kuwwatlyklary döretmek, eksport ugurly harytlaryň öndürilişiniň möçberini artdyrmak, sanly tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmak bilen baglanyşykly wezipeleriň üstünlikli çözülýändigini aýdyň görkezýär. Döwlet Baştutanymyz täze gurluşyklaryň ýokary hilli gurluşyk serişdeleri bilen yzygiderli üpjün edilmeginiň möhümdigine ünsi çekip, ýurdumyzyň kuwwatly senagatyny döretmek, importyň ornuny tutýan önümleri öndürmek, türkmen topragynyň örän baý ýerli çig mal serişdelerini giňden özleşdirmek boýunça işleri çaltlandyrmagyň zerurdygyny nygtaýar. Şol tabşyryklara laýyklykda, gazylyp alynýan peýdaly baýlyklaryň täze känlerini ýüze çykarmak boýunça geologik barlaglar işjeň alnyp barylýar. Bu işleriň netijeleri önümçilik toplumlarynyň kuwwatyny artdyrmaga hem-de ýokary hilli gurluşyk serişdeleriniň, beýleki önümleriň öndürilişiniň möçberini köpeltmäge gönüden-göni ýardam edýär. Şeýle önümlere ýurdumyzda we daşary ýurtlarda uly isleg bildirilýär. Beýleki möhüm ugurlara gurluşyk senagatynyň önümleriniň görnüşlerini yzygiderli giňeltmäge, pudagyň önümçilik, ylmy-tehniki kuwwatyny pugtalandyrmaga, hojalygy dolandyrmagyň netijeli usullaryny ornaşdyrmaga uly üns berilýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda hereket edýän önümçilikleri tehniki we ykdysady taýdan durnuklylaşdyrmaga, olary döwrebaplaşdyrmaga, durkuny täzelemäge, importyň ornuny tutýan hem-de eksport ugurly önümleri öndürmäge ýöriteleşen täze zawodlary, kärhanalary gurmaga gönükdirilen uly işler alnyp barylýar. Bildirilýän talaplara laýyklykda, tutuş Diýarymyz boýunça gurulýan desgalarda hem-de olaryň bezeg işlerinde diňe ýokary hilli serişdeler ulanylýar. Olar saýlanyp alnanda, ýurdumyzyň howa şertleri, ekologik kadalara laýyk gelşi, berkligi, ulanyşda amatlylygy göz öňünde tutulýar. Bina edilýän desgalaryň binagärligiň gadymdan gelýän däplerini hem-de häzirki zaman dünýä şäher gurluşygynyň tejribelerini özünde jemleýändigi bellärliklidir. Munuň özi eziz Diýarymyzyň gurluşyk pudagynyň döwür bilen aýakdaş gitmeginde dünýäniň iň oňat tejribesini göz öňünde tutýandygyna, ata Watanymyzyň bedew bady bilen öňe ilerleýändigine şaýatlyk edýär.    Hatambaý HAMRAÝEW, Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.
  1
 • Bu ajap döwletli döwür – mertebämiz hem ykbalymyz!
  Bu ajap döwletli döwür – mertebämiz hem ykbalymyz!
  Ahal infoAhal info
  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwletli döwranyň goýnunda ata Watanymyzyň, sebitiň we tutuş dünýäniň abadançylygynyň hem-de durnukly ösüşiniň bähbidine gönükdirilen möhüm taslamalaryň amala aşyrylmagy halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna uly täsir edýär. Ösüşleriň täzeçil usullaryny ýola goýmak, pudaklaryň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak, olaryň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça zerur çäreler görülýär, öňdebaryjy kämil tehnologiýalary giňden ornaşdyrylýar. Telekeçilik ulgamynda hem täze önümçilikleri döretmek, olaryň kuwwatlyklaryny artdyrmak hem-de hususy işewürligi höweslendirmek möhüm talapdyr. Bular bilen birlikde, ylym-bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport ulgamlaryndaky meselelere hem aýratyn üns berilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipelerini nazara almak bilen, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işini döwrüň talabyna laýyk ýagdaýda alyp barmak, olaryň kuwwatlyklaryny artdyrmak, ýurdumyzyň senagat toplumynyň, energetika ulgamynyň, ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň işiniň depginini ýokarlandyrmak, gaýtadan işleýän senagatyň kuwwatlyklaryny artdyrmak, şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini ösdürmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Diýarymyzyň tebigy baýlyklaryny gorap saklamak, gaýtadan dikeltmek hem-de peýdalanmak, syýahatçylyk pudagyny ösdürmek, biodürliligi gorap saklamak, daşky gurşawa aýawly çemeleşmek boýunça sebit hyzmatdaşlygyny ýola goýmagyň ugurlary kesgitlendi. Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan öňdengörüjilikli döwlet syýasaty netijesinde, ýurdumyzy syýasy we durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça möhüm wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy ata Watanymyzy rowaçly ösüşlere besleýär. Ýurdumyzyň gurluşyk pudagy hem barha öňe ilerleýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň ýiti zehininden kemala gelýän, döwrüň döwrebap şäheri – Arkadag şäheri diňe bir milli ykdysadyýetimiziň däl, medeniýetimiziň, milli ýörelgelerimiziň beýik ösüşlerini dabaralandyryp, dünýä ýüzüne ýaň salýar. Arkadag şäherinde täzeçil usullarda ähli amatlyklary bolan döwrebap şertleriň döredilmegi muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Şeýle-de himiýa senagatynyň ösdürilmegine, pudagyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmäge, ugurdaş kärhanalaryň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmaga we sanlylaşdyrmaga, öndürilýän önümleriň görnüşini giňeltmäge, täze tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaga, himiýa önümçiligini ýokary derejeli hünärmenler bilen üpjün etmäge uly üns berilýär. Senagatyň dürli pudaklarynda uly isleg bildirilýän himiýa önümi bolan tehniki uglerody öndürýän zawod açyldy. Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryna hem-de Türkmenistanda öndürilýän eksport harytlarynyň möçberini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, ugurdaş desgalary yzygiderli bina etmek göz öňünde tutulýar. Bularyň ählisi bolsa öz gezeginde, döwrümizi ösüşleriň batly ýoly bilen öňe tarap alyp gitmäge, bagtyýar hem abadan durmuşy amal etmäge ýol açýar.    Resulbek AŞYROW, Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.
  2
 • Moskwa şäherinde «Türkmendemirýollary» agentliginiň wekilhanasy açylar
  Moskwa şäherinde «Türkmendemirýollary» agentliginiň wekilhanasy açylar
  Ahal infoAhal info
  «Russiýanyň demirýollary» holdinginiň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, «Russiýanyň demirýollary» holdingi Aşgabat şäherinde öz wekilhanasyny açmagy meýilleşdirýär. Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda demir ýol pudagy boýunça 2023 ― 2025-nji ýyllar aralygyndaky Maksatnama doly güýjünde işleýär. Özara kabul edilen resminamanyň maksatlarynyň biri hökmünde rus kompaniýasy ýakyn geljekde Aşgabat şäherinde öz wekilhanasyny açmagy meýilleşdirilýär. Ýeri gelende belläp geçsek, taraplar Russiýanyň Moskwa şäherinde hem «Türkmendemirýollary» agentliginiň wekilhanasyny açmak üçin iş alyp barýarlar. Bu barada «TASS» habar berýär.
  8