Soňky habarlar

“Altyn Asyr” — “Sogdiana” duşuşygyny “Futbol” teleýaýlymy göni ýaýlymda görkezer
Samsung internet brauzerine suratdan teksti göçürmek ukyby goşuldy
Google Pixel 7 we Pixel planşetiniň kamera jikme-jiklikleri peýda boldy
Türkmen topragynda dünýäniň estrada ýyldyzlary (fotogalareýa)
Romelu Lukaku “Intere” gaýdyp geldi
Daşary ýurt aýdymçylarynyň gatnaşmagynda Nowruz ýaýlasynda geçirilen baýramçylyk konserti - https://turkmenportal.com/tm/blog/48886
TFF-niň Kubogy – 2022: “B” toparçada ilkinji duşuşyklar geçirildi
“Altyn Asyryň” çykyş edýän “E” toparçanyň toparlarynyň transfer bahasy
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlary Aşgabatda geçirilen sammitde Beýanata gol çekdiler
Dünýäniň altynjy raketkasy “Uimbldon — 2022”-den çykdy
Türkmenistanyň Prezidenti Hazarda özara gatnaşyklaryň baş wezipelerini we şertlerini beýan etdi  
Türkmenistanyň Prezidenti hazarýaka döwletleriniň döwlet edaralarynyň özara gatnaşyklarynyň mehanizmini hödürledi
Watan goragyna bagyşlanan çäre geçirildi
Bundesligadaky 2021/22 möwsümiň garaşylmadyk gollary
Medeni mirasymyz – ebedi mirasymyz
Tokaýew Gazagystan — Türkmenistan — Eýran demir ýolunyň mümkinçiliklerini ýokary derejede peýdalanmagy teklip etdi - https://turkmenportal.com/tm/blog/48883
Putin: Hazarýaka ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyrys
Kasym-Žomart Tokaýew: Hazarýaka döwletleriniň azyk merkezini döretmegi teklip etdi
Günüň habarlary | 29-njy iýun - https://turkmenportal.com/tm/blog/48882
Türkmenistanly küştçi Türkiýede geçirilen açyk ýaryşyň çempiony boldy
Gruziýa bugdaýyň we arpanyň satuwyna bir ýyl gadaganlyk girizdi - https://turkmenportal.com/tm/blog/48881
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
Putin Gurbanguly Berdimuhamedowyň 65 ýaş ýubileýine küşt, gylyç sowgat berdi
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
Emir Jumabaýewiň tutluşygyndan wideo teswir. Hardcore Fighting Championship
Raisi: VII Hazar sammitini geçirmäge taýýardyrys
Lebaply küştçi Lala Şöhradowa Bütindünýä olimpiadasyna gatnaşar
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
Türkmenistanda ýuridiki şahslar ulag serişdeleriniň hökmany döwlet tehniki barlagyny olaryň ýerleşýän ýerinde geçirip bilerler
Türkmenistanyň Prezidentiniň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
Rekord bahadan satylan ülje
Serdar Berdimuhamedow: Hazarýaka döwletleriniň işewürler geňeşini döretmegi teklip etdi
Başgyrdystanly gyz «Ýewraziýanyň hanymy» gözellik bäsleşiginde ýeňiji boldy - https://turkmenportal.com/tm/blog/48878
Wladimir Putin: Hazar sammiti ähli gatnaşyjy ýurtlaryň bähbidine
Ýaponiýanyň üstünden meteorit uçup geçdi - https://turkmenportal.com/tm/blog/48875
Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň bilen duşuşygy
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlary sammite gatnaşmak üçin Aşgabada geldiler
Hindistanyň Assam ştatynda sil joşmasy sebäpli 130 adam heläk boldy - https://turkmenportal.com/tm/blog/48871
Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammiti başlady
VI Hazar sammiti başlady
Türkmenistanyň we Gazagystanyň Prezidentleriniň duşuşygy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy
Eýranyň Prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen duşuşdy
PSŽ indi şeýle lybasda çykyş eder
Serdar Azmun iň gymmat aziýaly futbolçylaryň ilkinji bäşligine girdi
Türkmenistanyň hem-de Azerbaýjanyň Prezidentleri duşuşdy
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygyna Gazagystanyň ýokary derejeli ordeni gowşuryldy
Halk Maslahatynyň Başlygy Gazagystanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy
Russiýanyň Prezidenti Aşgabada geldi